Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z PRZEPISAMI ART. 13 i 14 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH 2016/679 (RODO)

W powyższym dokumencie znajdą Państwo informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Gabinecie Okulistycznym Focus.  Zostały one przygotowane zgodnie z przepisami art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO). 

 1. INFORMACJA DLA PACJENTÓW NA TEMAT PRZETWARZANIA ICH DANYCH OSOBOWYCH W Gabinecie Okulistycznym Focus

Kto jest  Administratorem:

Focus Agnieszka Siennicka

Ul. Łukowska 1 lok 12

04-113 Warszawa

NIP 972-076-98-97

siennicka@focusokulista.pl

www.focusokulista.pl

Kto jest Inspektorem Ochrony Danych:

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Gabinecie Okulistycznym Focus można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:  siennicka@focusokulista.pl

 

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych i jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych

osobowych:

Dane osobowe pacjentów mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • Weryfikacja uprawnień do uzyskania i rozliczanie zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej,
 • Komunikowanie się w sprawach związanych z koordynacją udzielania świadczeń, w tym między innymi dotyczących organizacji udzielania świadczeń, oceny samopoczucia pacjenta po udzieleniu świadczenia, badania satysfakcji pacjenta,
 • Wykonywanie innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym udostępniania funkcjonalności serwisu internetowego umawiania wizyt, a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b i c (dotyczy pacjentów przyjmowanych komercyjnie) oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO), art. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Cele marketingowe, otrzymywanie informacji handlowej, otrzymywanie drogą elektroniczną ankiety dotyczącej przedstawienia opinii na temat udzielonego świadczenia, na podstawie zgody pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)).

 

Podanie danych osobowych ma zakres związany  z zawarciem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych,  jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych w zakresie w jakim są one związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzeniem dokumentacji medycznej, jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych.

Podanie danych osobowych w zakresie w jakim związane są one z celami marketingowymi, otrzymywaniem informacji handlowej, otrzymywaniem drogą elektroniczną ankiety dotyczącej przedstawienia opinii na temat udzielonego świadczenia, jest dobrowolne.

Kto może być odbiorcą danych osobowych:

Dane osobowe pacjentów Gabinetu Okulistycznego Focus mogą być przekazywane:

 • podmiotom leczniczym współpracującym z Gabinetem Okulistycznym Focusw celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom i serwisantom sprzętu medycznego, firmom kurierskim i pocztowym,
 • osobom upoważnionym do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz osobom upoważnionym do uzyskiwania dokumentacji medycznej,
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Gabinet Okulistyczny Focus w dochodzeniu należnych roszczeń lub obrony praw ( kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym).

 

Jak długo  dane osobowe mogą być przechowywane:

Dane osobowe pacjentów, w zakresie w jakim związane są one z zawarciem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, są przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe pacjentów zgromadzone w dokumentacji medycznej są przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej.

 

Jakie prawa  przysługują pacjentom w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

Pacjentom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody pacjenta, pacjent ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej przysługuje pacjentowi o ile nie narusza obowiązku Administratora przechowywania dokumentacji medycznej.

 

Gdzie pacjent ma  prawo wnieść skargę do organu nadzorczego:

Pacjentom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@giodo.gov.pl

www.giodo.gov.pl

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Dane osobowe pacjentów Gabinetu Okulistycznego Focus  nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 1. INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO UZYSKIWANIA INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTA ORAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO UZYSKIWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W Gabinecie Okulistycznym FOCUS

Dane administratora 

Jak wyżej

      Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Gabinecie Okulistycznym Focus można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych siennicka@focusokulista.pl

 

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe osób upoważnionych są przetwarzane w celu realizacji upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zrealizowania upoważnienia.

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzane są następujące dane osobowe osób upoważnionych: imię i nazwisko, telefon lub adres.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe pacjentów Gabinetu Okulistycznego Focus mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe osób upoważnionych są przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej lub do czasu wycofania upoważnienia przez pacjenta.

Prawa przysługujące osobom upoważnionym w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Pacjentom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,  do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobom upoważnionym przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@giodo.gov.pl

www.giodo.gov.pl

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Dane osobowe osób upoważnionych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

TOP